in der deutschen Sprache in english
aktualności
rekrutacja
matura
e-dziennik
kontakt

  aktualności
  zastępstwa [0]
  artykuły
  galeria zdjęć
  rekrutacja
  dokumenty
  patron
  historia szkoły
  sukcesy
  matura
  stowarzyszenie
  dyrekcja
  grono pedagogiczne
  baza nauczycieli
  klasy
  plan lekcji
  samorząd szkolny
  nasza twórczość
  absolwenci
  rekolekcje
  zjazdy
  PTSM
  PTTK
  LOP
  PCK
  polski
  matematyka
  fizyka
  szachy
  klub sportowy
  polsko-angielska
  polsko-niemiecka
  filmy
  konkursy
 humor
 kontakt
 redakcja

do następnych wakacji jeszcze sporo :/


Jestes 1353 osoba na tej stronie

 
WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W LESKU
NA ROK SZKOLNY 2015/16


§ 1

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku dokonuje rekrutacji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty.(Dz. U. 2014, poz. 7) oraz Zarządzenia nr 4 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4.02.2015 sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016.


§2

O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.


§3

W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołał Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznaczył zastępcę przewodniczącego i określił zadania członków komisji.

Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,
 2. ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do liceum,
 3. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego

§4

Dyrektor liceum:
 1. decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas liceum po rozpoczęciu roku szkolnego 2015/16,
 2. decyduje o przyjęciu ucznia do klasy pierwszej liceum w przypadku: gdy uczeń powraca z zagranicy oraz gdy liczba kandydatów do klasy pierwszej jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje liceum.
 3. w przypadkach nie wymienionych w §4, pkt. 1 i 2 dyrektor liceum przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych.

§5

Do ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia nabór odbywa się w oparciu o działający w szkołach powiatu leskiego – elektroniczny system naboru na stronie:
https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/


Kandydaci biorący udział w rekrutacji elektronicznej składają deklaracje w formie papierowej jedynie w pierwszej wybranej przez siebie szkole.


§6

Przyjęcie kandydatów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Lesku następuje na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, którego głównym składnikiem jest konkurs wyników z egzaminów gimnazjalnych i wyników na świadectwie ukończenia gimnazjum. W roku szkolnym 2015/2016 Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna ustaliła, że będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów aż do poziomu minimalnego, ustalonego przez komisję w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

§7

W wyniku rekrutacji kandydat może uzyskać 200 punktów, przy maksymalnej ilości: 100 pkt. za egzamin gimnazjalny, 80 pkt. za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz 20 punktów za inne osiągnięcia.
Przy czym wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu należy przeliczyć na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (lub dzieląc wynik procentowy przez 5).


§8

Komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna bierze pod uwagę następujące przedmioty jako podstawę przyjęcia do szkoły:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. język obcy wskazany przez kandydata, realizowany w gimnazjum jako obowiązkowy
 4. jeden przedmiot do wyboru zgodnie z zainteresowaniami spośród następujących: biologia, historia, geografia, fizyka, informatyka.


§9

Przy obliczaniu sumy punktów za oceny z przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna przyjęła następującą zasadę:
- celujący – 20 punktów
- bardzo dobry – 16 punktów
- dobry – 12 punktów
- dostateczny – 8 punktów


§10

Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt, w szczególności:

 1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 6 pkt,

 2. za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 14 punktów, w tym za:
  - uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora Oświaty – 5 pkt,
  - za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty – 8 punktów,
  - uzyskanie wysokiego miejsca – nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół – do 3 punktów,

  • I miejsce (tytuł laureata) – 3 pkt,
  • II miejsce (tytuł finalisty) – 2 pkt,
  • III miejsce (wyróżnienie) – 1 pkt.


 3. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – do 3 pkt.§11

Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum w sposób następujący:

 1. Maksymalnie 60 punktów uzależnionych od ocen z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego:

  - celujący – 20 punktów
  - bardzo dobry – 16 punktów
  - dobry – 12 punktów
  - dostateczny – 8 punktów

 2. Maksymalnie 20 punktów uzależnionych od średniej ocen z historii i wiedzy o społeczeństwie:

  - średnia ocen 5,50 – 6,0 – 20 punktów
  - średnia ocen 4,50 – 5,49 – 16 punktów
  - średnia ocen 3,50 – 4,49 – 12 punktów
  - średnia ocen 2,50 – 3,49 – 8 punktów

 3. Maksymalnie 20 punktów uzależnionych od średniej ocen z biologii, geografii, fizyki i chemii:

  - średnia ocen 5,50 – 6,0 – 20 punktów
  - średnia ocen 4,50 – 5,49 – 16 punktów
  - średnia ocen 3,50 – 4,49 – 12 punktów
  - średnia ocen 2,50 – 3,49 – 8 punktów§12

Wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora Oświaty oraz inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z określeniem miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, stanowi załącznik nr 1.załącznik nr 1 (PDF)


§13

Ustala się następującą listę kryteriów w przypadku równorzędnych wyników:

 1. kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (zgodnie z Dz. U. 2004 nr 26 poz. 232 § 10 pkt. 3 z późniejszymi zmianami),
 2. kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie Oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,
 3. kandydat, który uzyskał najwyższą ocenę zachowania,
 4. kandydat, który uzyskał najwyższą liczbę punktów z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 5. kandydat, który na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskał najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen),
 6. kandydat, który na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymał najwyższą ocenę z języka polskiego,
 7. kandydat, który na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymał najwyższą ocenę z języka obcego.

§14


Terminarz rekrutacji


od 14 maja do 28 maja 2015 r.
Składanie przez kandydatów wniosków do wybranych szkół ponadgimnazjalnych.

od 26 do 30 czerwca 2015 r. do godz. 1500
Składanie dokumentów do nie więcej niż trzech szkół:
– oryginały lub kopie świadectwa ukończenia gimnazjum,
– oryginały lub kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3 lipca 2015 r. do godz. 900
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

od 3 lipca 2015 r. do 6 lipca 2015 r do godz. 1500
Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały dokumentów.

7 lipca 2015 r. do godz. 1000
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

od 8 lipca 2015 r.
W przypadku gdy liceum dysponuje wolnymi miejscami, szkoła przeprowadza rekrutację uzupełniającą. Rodzice absolwentów biorących udział w rekrutacji uzupełniającej składają w sekretariacie szkoły wypełniony ujednolicony formularz podania z prośbą o rozpatrzenie kandydatury dziecka. Wzór formularza załącznik nr2 do niniejszego regulaminu jest dostępny w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.


załącznik nr 2 (PDF)Lesko 28 lutego 2015.
do góry ::...

 
Copyright © 2002-2009 [LO]Lesko