Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

1)Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące w Lesku, ul.  Piłsudskiego 5, 38-600 Lesko tel: 13 469 65 18, e-mail: b.baran@lesko.pl

2) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Liceum Ogólnokształcącego w Lesku. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1, lit. a), b), c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r.

3) Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

4) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których są przetwarzane. W przypadku braku aktywności na koncie czytelnika dłuższym jak 5 lat, dane zostaną usunięte z systemu.

6) Dane udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą profilowane.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do bycia zapomnianym oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.