Regulamin

przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej

Liceum  Ogólnokształcącego
im. gen. Wł. Andersa w Lesku

na rok szkolny 2017/2018

 

Regulamin opracowano  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz Zarządzenia nr 8 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 kwietnia 2017 r. w  sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

 

§1 

 

1.  Dyrektor szkoły  powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną   w terminie do 30 kwietnia 2017 r.

2.  Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej należy w szczególności:

a.   podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,

b.   ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do liceum,

c.   sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 

 

§2

 

Do ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia nabór odbywa się w oparciu o działający w szkołach powiatu leskiego - elektroniczny system naboru na stronie:

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_school_details_pg.html?schoolId=65

Kandydaci biorący udział w rekrutacji elektronicznej składają deklaracje w formie papierowej jedynie w szkole pierwszego wyboru.

 

§3

 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej  może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

a. za wyniki egzaminu gimnazjalnego – 100 pkt,

b. za oceny z j. polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum – 80 pkt

c. za inne osiągnięcia – 20 pkt

2.  Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu gimnazjalnego przeliczane są na punkty w następujący sposób: wynik przedstawiony w procentach z każdej części egzaminu mnożony jest przez 0,2.

3.  Punktowane są  4 przedmioty, w tym język polski, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru zgodnie z zainteresowaniami spośród następujących: biologia, historia, geografia, fizyka, informatyka.

4.  Przy obliczaniu sumy punktów za oceny z przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum stosuje się następującą zasadę: 

a. celujący – 18 pkt

b. bardzo dobry – 17 pkt

c. dobry – 14 pkt

d. dostateczny – 8 pkt

e. dopuszczający – 2 pkt

5. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt

6. Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 13 pkt, w szczególności za:

a. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-        tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

-        tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

-        tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

b. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

-        tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

-        tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,

-        tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

c. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

-        dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

-        dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

-        dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

-        tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

-        tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

-        tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

d. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

-        dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

-        dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

-        dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

-        tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

-        tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

-        tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

e. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym – 4 punkty,

krajowym – 3 punkty,

wojewódzkim – 2 punkty,

powiatowym – 1 punkt.

f. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego – 2 pkt

g. tytuł finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty potwierdzony jest stosownym zaświadczeniem wydanym przez Kuratora.

 

§4

Kandydaci składają podania w terminie ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty:

 Untitled

 

  • świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • kartę zdrowia,
  • 2 aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • kandydaci-laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego i powiatowego załączają do podania dyplomy