Materiały dla uczniów zdających maturę w Formule 2023
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2022102112532528
CKE informuje  o materiałach dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2023
dostępnych na stronie internetowej CKE (https://cke.gov.pl/egzaminmaturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/), w tym:
 1. informatorach o egzaminie maturalnym zawierających przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksach do informatorów zawierających wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 r.
 2. komunikatach w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego, wraz z aneksami obowiązującymi w 2023r
 3. przykładowych arkuszach egzaminacyjnych
 4. arkuszach diagnostycznych z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym)
 5. materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu z języka polskiego, tj.
 • zbiorze materiałów – dla uczniów i nauczycieli – dotyczących już 12, a docelowo (do końca grudnia br.) 15 zagadnień związanych z częścią ustną oraz częścią pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 • zbiorze przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem
 • przykładowych nagraniach egzaminu ustnego z języka polskiego
 • filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
 1. zbiorach zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym
 2. materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu maturalnego z biologii, tj.
 • elementy analizy statystycznej w biologii
 • filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
 1. materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu maturalnego z chemii, tj
 • dwóch opracowaniach dotyczących elektrochemii
 • filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
 1. materiale dotyczącym interpretacji danych statystycznych w zadaniach
  egzaminacyjnych z geografii
(https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Komunikaty/2022
0819%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf
)

Materiały archiwalne

Materiały obowiązujące do matury 2016

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2016 roku

 

http://www.cke.edu.pl/index.php/dzialania

 

Materiały obowiązujące do matury 2015


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 4 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2015 r.

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI z j. polskiego, j. obcych i matematyki (zbiory zadań i nagrania)

http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli

 

Informatory:

Informator o egzaminie maturalnym od 2008 roku

Informator o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku

Przydatne linki:

www.oke.krakow.pl - Okręgowa Komisja Egzaminazyjna w Krakowie

www.cke.edu.pl - Centralna Komisja Egzaminacyjna