eco journalists color 300x73

WYKŁAD O EKOLOGII POLSKICH LICEALISTÓW

 

 

 

- zakończenie projektu Erasmus ECO-JOURNALISTS. LET’S RESCUE THE EARTH”,

 

W naszym liceum mieliśmy przyjemność poruszyć ważne kwestie z zakresu ekologii na zakończenie naszego dwuletniego projektu Erasmus. 

Chcieliśmy podsumować naszą działalność oraz uwrażliwić zaproszonych gości, nauczycieli oraz kolegów i koleżanki z innych klas i szkół ościennych na zagrożenia dla środowiska naturalnego na naszym terenie.

Poruszone kwestie dotyczyły głównie ochrony przyrody i bioróżnorodności, recyklingu oraz profilaktyki przeciw emisji CO2. Opowiedzieliśmy też o warsztatach językowych, dziennikarskich i ekologicznych, które odbyliśmy wraz z kolegami z Vilniaus Gabijos Gymnazija na Litwie, u nas w Lesku oraz on-line. Podczas spotkania podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami i spostrzeżeniami, podając powody zorganizowania projektu łączącego dziennikarstwo z tematyką ekologiczną. Taki projekt to cenne doświadczenie w wielu dziedzinach, bo to nie tylko wymiana uczniów i nauczycieli oraz poznawanie innych kultur i tradycji, ale także długotrwały wpływ na myślenie i postrzeganie świata przez uczestników. Co więcej, uczniowie docenili potrzebę nauki języków obcych. Na zakończenie rozpoczęliśmy dyskusję na temat projektu i jego przyszłego wpływu na szkołę i społeczność lokalną. Uczniowie klasy I wzięli udział w wykładzie zaproszonym gościem – panią Aleksandrą Gałęzą z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Opowiedziała im o wzroście populacji i rozmieszczeniu żubrów w Bieszczadach, a także o roli różnorodności biologicznej w środowisku.

Mamy nadzieję, że zdołaliśmy podkreślić, jak ważne jest, abyśmy Wszyscy podejmowali działania na rzecz ochrony środowiska, ponieważ Nasze małe codzienne wybory mogą mieć wielki wpływ na dobro planety.

Razem możemy stworzyć lepszą przyszłość. Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.the4elements.eu

 

"LECTURE ON ECOLOGY BY POLISH STUDENTS" 
In our high school, we had the pleasure of raising important issues in the field of ecology at the end of our two-year Erasmus project.

We wanted to summarize our activities and sensitize invited guests, teachers and colleagues from other classes and neighboring schools about threats to the natural environment in our area. The issues raised mainly concerned the protection of nature and biodiversity, recycling and prevention of CO2 emissions. We also talked about language, journalism and ecological workshops that we took part in together with our colleagues from Vilniaus Gabijas Gymnazija in Lithuania, at our place in Lesko and online. During the meeting, we shared our experiences and observations, giving reasons for organizing a project combining journalism with ecological issues. Such a project is a valuable experience in many areas, because it is not only an exchange of students and teachers and learning about other cultures and traditions, but also a long-lasting impact on the participants' thinking and perception of the world. Moreover, students appreciated the need to learn foreign languages. At the end, we started a discussion about the project and its future impact on the school and the local community. First-grade students took part in a lecture by the invited guest - Mrs. Aleksandra Gałęza from the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences. She told them about the population growth and distribution of bison in the Bieszczady Mountains, as well as the role of biodiversity in the environment. We hope we have been able to emphasize how important it is that we all take action to protect the environment, because our small everyday choices can have a huge impact on the well-being of the planet.

Together we can create a better future. Please visit our website: www.the4elements.eu

377307162 890890575829316 4105285201057271066 n 1

konferencja 1

konf 5konf 4

konf 3konf 2