Liceum w Lesku stale poszukując nowych rozwiązań edukacyjnych, nadążając za zmianami, potrzebami i oczekiwaniami stara się tworzyć nowe możliwości dla swoich uczniów. W związku z tym pojawiły się dwa interesujące projekty, w których nasza szkoła będzie uczestniczyć.

Jednym z nich jest stworzenie w leskim liceum Ośrodka Egzaminacyjnego TELC we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, warto zaznaczyć, że jedynego w naszym regionie.

Co to jest TELC?

Certyfikat TELC stanowi ujednolicone świadectwo znajomości języka obcego uznawane w krajach Unii Europejskiej. Jest system egzaminów stworzony w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages). Został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testysysteme Gmbh z siedzibą we Frankfurcie nad Menem) będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.

Dlaczego warto starać się o zdobycie certyfikatu?

Certyfikaty TELC są honorowane przez pracodawców we wszystkich krajach Unii Europejskiej, stwarzając tym samym szansę szybszej i skuteczniejszej kariery zawodowej, ale przede wszystkim możliwość pełniejszego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym Europy i świata. Jest niezbędnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom - B2).

Polsce egzaminy TELC są uznawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Ustawa o służbie cywilnej z dn.21.XI.2008 r.) oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, a także przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stanowią podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (Rozp.MNiSzW z 26.IX.2016 r).

Kolejny projekt poszerzający perspektywy uczniów naszego liceum to klasy patronackie pod egidą Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Czym są klasy patronackie?

Klasy patronackie to wynik współpracy pomiędzy liceum w Lesku a Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dzięki której programem patronackim zostaną objęci uczniowie z profilu humanistycznego w dziedzinie języków obcych (j. angielski, hiszpański) oraz uczniowie z profilu z rozszerzoną biologią – pielęgniarstwo.

Dlaczego warto?

W Klasie patronackiej- Języki obce przeprowadzone zostaną cykle lekcji z zakresu języków obcych,  z uwzględnieniem tematów zgłaszanych przez naszą szkołę.  Uczniowie liceum otrzymają możliwość uczestnictwa raz w półroczu roku szkolnego  w wybranych wykładach prowadzonych dla studentów uczelni, udziału w konferencjach i sympozjach naukowych, współpracy z kołami naukowymi uczelni, a także otrzymają dostęp do platformy e-WSIiZ (zasoby wiedzy uczelni).

Szkoła otrzyma doradztwo w zakresie programu nauczania dla klasy patronackiej z obszaru języków obcych .

Natomiast w Klasie patronackiej – Pielęgniarstwo tematyka zajęć będzie dotyczyć podstaw opieki pielęgniarskiej, pierwszej pomocy przedmedycznej czy technik radzenia sobie ze stresem.

Tak rozszerzone zajęcia z języków obcych, możliwość zdawania Certyfikatu TELC u nas w szkole czy zajęcia przygotowujące do kierunku pielęgniarstwo stwarzają kolejne możliwości  świadomego i szerokiego wyboru dalszego etapu kształcenia i kariery zawodowej dla absolwentów liceum w Lesku, więc dają Perspektywy na przyszłość.

Zespół Promocji LO

E. Dziedzicka