Wszystkie informacje dotyczące Matury 2020 znajdują się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie :

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120219305

lub Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/

Drogi Uczniu!

 • Musisz przystąpić do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Przedmiotami obowiązkowymi są język polski, matematyka i język obcy nowożytny (np. angielski, niemiecki, francuski). Dodatkowo absolwenci szkół i oddziałów, w których naucza się języków mniejszości narodowych, przystępują do egzaminu z języka danej mniejszości.
 • Musisz przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
 • Musisz przystąpić do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.
 • Obowiązkowo musisz zdać egzamin pisemny z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Oprócz tego możesz podejść do egzaminów pisemnych z jeszcze pięciu innych przedmiotów dodatkowych, czyli w sumie możesz maksymalnie zdawać sześć egzaminów na poziomie rozszerzonym.

 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

część pisemna

część ustna

 • język polski (poziom podstawowy)
 • język obcy nowożytny (poziom podstawowy)
 • matematyka (poziom podstawowy)
 • język polski (bez określania poziomu)
 • język obcy nowożytny: angielski, niemiecki (bez określania poziomu)

 

PRZEDMIOTY DODATKOWE

część pisemna

część ustna

 • Każdy uczeń musi przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego.
 • Każdy uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu łącznie z sześciu przedmiotów dodatkowych.
 • Przedmioty dodatkowe uczeń zdaje na poziomie rozszerzonym .
 • Dotyczy tylko języków.
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język mniejszości narodowej
 • język obcy nowożytny
 • język polski
 • język regionalny
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 

 

Część pisemna     pp*- poziom podstawowy;  pr *-poziom rozszerzony

Data

Dzień

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4 maja 2020 r.

poniedziałek

język polski – pp*

język polski – pr *

5 maja 2020 r.

wtorek

matematyka – pp

język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr

6 maja 2020 r.

środa

język angielski – pp

język angielski – pr
język angielski – dj*

7 maja 2020 r.

czwartek

matematyka – pr

filozofia – pp
filozofia – pr

8 maja 2020 r.

piątek

biologia – pp
biologia – pr

wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr

9, 10 – sobota, niedziela

11 maja 2020 r.

poniedziałek

chemia – pp
chemia – pr

informatyka – pp
informatyka – pr

12 maja 2020 r.

wtorek

język niemiecki – pp

język niemiecki – pr
język niemiecki – dj

13 maja 2020 r.

środa

geografia – pp
geografia – pr

historia sztuki – pp
historia sztuki – pr

14 maja 2020 r.

czwartek

język rosyjski – pp

język rosyjski – pr
język rosyjski – dj

15 maja 2020 r.

piątek

język francuski – pp

język francuski – pr
język francuski – dj

16, 17 – sobota, niedziela

18 maja 2020 r.

poniedziałek

fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr

historia – pp
historia – pr

19 maja 2020 r.

wtorek

język hiszpański – pp

język hiszpański – pr
język hiszpański – dj

20 maja 2020 r.

środa

język włoski – pp
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr

język włoski – pr
język włoski – dj

 

Część ustna – egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

Pragnę Państwa poinformować o  możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego.

 

1. Dostosowanie formy egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między innymi na:

a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym zdającego

b. zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego

e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego

f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagającego zdającego w czytaniu lub pisaniu3 lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

 

3. Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego dla poszczególnych grup zdających wskazane są w Tabeli 1a.

 

4. Zdający uprawnieni do dostosowania:

Lp

Zdający:

Dostosowanie formy

Dostosowanie

warunków

Podstawa

(dokument)

1.

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

tak

tak

orzeczenie

2.

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

nie

tak

orzeczenie

3.

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

nie

tak

orzeczenie

4.

chory lub niesprawny czasowo

nie

tak

 

 

zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

5.

posiadający opinię poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkuli

nie

tak

opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

6.

który w roku szkolnym 2019/2020 był objęty pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole ze względu na: a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą b. zaburzenia komunikacji językowej c. sytuację kryzysową lub traumatyczną

nie

tak

pozytywna opinia rady pedagogicznej

7.

o którym mowa w art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec), któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

nie

tak

pozytywna opinia rady pedagogicznej

 

Do 10 lutego 2020 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020) ucznia lub absolwenta o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych

 Uczeń składa oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, nie później niż do 13 lutego 2020 r.

Zasady przeprowadzania części pisemnej egzaminu maturalnego dla osób korzystających z komputera lub pomocy nauczyciela wspomagającego określone są w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020.

 

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

UPRAWNIENI DO DOSTOSOWANIA

I. Absolwenci niesłyszący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

I. Absolwenci słabosłyszący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

III. Absolwenci niewidomi (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

IV. Absolwenci słabowidzący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

V. Absolwenci z niepełnosprawnością ruchową (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) Absolwenci z czasową niesprawnością rąk (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza)

VI. Absolwenci z afazją (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

VII. Absolwenci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

VIII. Absolwenci z chorobami przewlekłymi (na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza)

IX. Absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza)

X. Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)

XI. Absolwenci z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

XII. Absolwenci, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

XIII. Absolwenci, którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

XIV. Absolwenci z zaburzeniami komunikacji językowej (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza lub pozytywnej opinii rady pedagogicznej lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej)

XV. Absolwenci, o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

 

Pozdrawiam bardzo serdecznie i trzymam kciuki!!!