Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące projektu ERASMUS realizowanego w naszym LO.

 

Regulamin udziału w projekcie

ECO-JOURNALISTS- LET’S SAVE THE EARTH

 

§ 1 Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji projektu pt. „ECO-JOURNALISTS – Let’s save the earth”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne – partnerstwa na małą skale, w programie Erasmus+.

Nr umowy grantowej: 2021-2-PL01-KA210-SCH-000051152

 

§ 2 Informacje o projekcie

 1. Projekt realizowany jest w okresie 01.04.2022 – 31.11.2023
 2. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach programu partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej – partnerstwa na małą skalę, Erasmus+.
 3. Projekt skierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Andersa w Lesku
 4. Projekt realizowany jest w międzynarodowym partnerstwie z gimnazjum w Wilnie. Łącznie w projekcie bierze udział 24 uczniów i 8 nauczycieli z obu krajów
 5. W realizacji zadań projektu może wziąć udział 12 uczniów LO i 4 nauczycieli
 6. 6.       Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy i zwiększenie możliwości uczestniczących organizacji w zakresie współpracy międzynarodowej, a także podnoszenie kompetencji obywatelskich  i świadomości ekologicznej uczestników, poprzez wymianę doświadczeń, opracowanie programów warsztatów i praktyczne nauczanie umiejętności do grudnia 2023 r.
 7. W ramach projektu przewiduje się następujące działania dla uczestników:
  1. Warsztaty językowe w zakresie dziennikarstwa i ekologii (8 h)
  2. Międzynarodowe warsztaty dziennikarskie w Polsce – 5 dni + 8 h. zajęć online
  3. Międzynarodowe warsztaty ekologiczne na Litwie – 5 dni
  4. Utworzenie redakcji portalu ekologicznego THE 4 ELEMENTS i pozalekcyjne zajęcia dziennikarskie (udział w pracy redakcji)
  5. Współtworzenie ekologicznego portalu internetowego The4Elements
  6. Realizację prezentacji wyników projektu w środowisku lokalnym
  7. Działania realizowane są w formie zajęć pozalekcyjnych, zajęć szkolnych oraz prac indywidualnych uczniów.
  8. Wyjazdy krajowe i zagraniczne uczestników (uczniów i nauczycieli) opłacane są z budżetu projektu i finansowane w ramach otrzymanego grantu, w szczególności:
   1. Koszty transportu na miejsce wydarzenia
   2. Ubezpieczenie
   3. Wyżywienie
   4. Zakwaterowanie

Wydatki własne nieprzewidziane w budżecie projektu pokrywają uczestnicy wyjazdu. W przypadku wymogu przedstawienia testu na COVID 19 dla uczestników niezaszczepionych, koszt wykonania takiego testu pokrywa uczestnik.

 

 § 3 Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. 1.     Rekrutacja prowadzona będzie od 21.09.2022 r. przez Zespół Projektowy Erasmus+.
 2. W skład Zespołu Projektowego Erasmus+  wchodzi Dyrektor szkoły oraz zaangażowani nauczyciele:
  1. Grażyna Kwaśniewicz
  2. Aleksandra Kozak-Buga
  3. Uczestnikami projektu mogą być wszyscy uczniowie klas I- IV LO;
  4. Dopuszcza się możliwość dodatkowej rekrutacji i przyjęcia nowych członków do Grupy Projektowej oraz stworzenia listy rezerwowej uczestników projektu.
  5. 5.      Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:
   1. a.       motywacja ucznia do udziału w projekcie – na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej
   2. b.      zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie w trakcie jego realizacji – na podstawie pisemnej deklaracji
   3. c.       pozytywne wyniki w nauce
   4. d.      ocena z zachowania
   5. e.      zainteresowania ucznia tematyką ekologii i dziennikarstwa – na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej
   6. f.        dobra znajomość języka angielskiego
   7. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który spełnia wymienione powyżej kryteria, wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu – ZAŁĄCZNIK nr 2 do regulaminu.
   8. Uczeń składa deklarację udziału w projekcie u Dyrektora szkoły.
   9. Lista uczestników projektu zostaje podana do publicznej wiadomości.

 

§ 4. Zadania uczestników projektu

 1. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:
  1. Wspólne z opiekunami omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu.
  2. Zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem – jak wymieniono w § 2 .
  3. Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej.
  4. Przygotowanie zadań projektu, udział w przygotowaniu produktów końcowych, ich publiczną prezentację oraz rozpowszechnianie rezultatów po zakończeniu projektu.
  5. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją zadań projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie pod opieką nauczycieli koordynatorów.

§ 5. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku zaistnienia udokumentowanej sytuacji losowej.
 2. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd zagraniczny i rezygnacji z tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie, odwołanie rezerwacji itp.).

 

 • §6 Skreślenie z listy uczestników projektu
 1. W razie niewywiązywania się z realizacji powierzonych uczniowi zadań projektu, Dyrekcja LO zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z grona uczestników projektu.
 2. Dyrekcja zastrzega sobie również prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów rażąco naruszających postanowienia niniejszego regulaminu oraz normy społeczne.

§7 Kryteria kwalifikacji uczniów do mobilności krajowych i zagranicznych

(międzynarodowego krótkoterminowego wyjazdu do szkoły partnerskiej)

 1. W projekcie przewiduje się następujące kryteria kwalifikacji do wyjazdu:
  1. Zaangażowanie  w działania projektowe.
  2. Obecność na spotkaniach dotyczących realizacji projektu.
  3. Uregulowany stosunek do obowiązków szkolnych.
  4. Wypełnienie wszystkich dokumentów
  5. .Osoby wpisane na listę rezerwową będą mogły wziąć udział w projekcie w przypadku zwolnienia się w nim miejsca.