bezp

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek w województwie podkarpackim 

Na podstawie art. 68 ust.1 pkt 2) w związku z art. 55 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe[1]zobowiązuję Państwa Dyrektorów w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego do:

  • przeprowadzenia rad pedagogicznych na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania
    w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych;
  • zorganizowania spotkań z rodzicami uczniów, podczas których zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie danej placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej
    i wychowawczej;
  • przeprowadzenia godzin wychowawczych z uczniami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka;
  • wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami, w tym przez utworzenie formuły tzw. anonimowej skrzynki na sygnały.

Szkoły i placówki mogą skorzystać z dokumentu pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia
i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”
, który znajduje się na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/ – stanowi on kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z  ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz  ze wskazaniem przepisów i  odpowiedzialności.

        Małgorzata Rauch
Podkarpacki Kurator Oświaty