tablicaLO1

.

tekst

 

 

Regulamin przyjmowania kandydatów

do klasy pierwszej liceum 4-letniego

Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Andersa w Lesku
na rok szkolny 2024/2025

 

 

Podstawa prawna:

-        Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);

-        Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431);

-        Zarządzenie nr 1/2023  Podkarpackiego  Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2023/2024 w województwie podkarpackim

 

§1

 1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną w terminie do 30 kwietnia 2024r.
 2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej należy w szczególności:
  1. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,
  2. ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów   przyjętych do liceum,
  3. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

 

§2

 1. Do ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia nabór odbywa się w następujący sposób:
  1. kandydat wypełnia online formularz rekrutacyjny, który znajduje się na stronie www.lo.lesko.pl w zakładce Rekrutacja 2024/2025, następnie drukuje i odręcznie wypełnia wniosek  (również z tej strony),
  2. wypełniony i podpisany przez kandydata i rodzica lub opiekuna prawnego wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły.

  

§3

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może otrzymać
w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

1. za świadectwo  - max. 100 pkt.

 • Punkty za przedmioty na świadectwie przeliczane są według następującego kryterium:

 • punkty za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt
 • punkty za aktywność społeczną - 3pkt
 • punkty za szczególne osiągnięcia - max. 18 pkt

 

Przedmioty wyszczególnione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uwzględniane
w procesie rekrutacji w zależności od wybranego profilu:

2. za wyniki egzaminu ósmoklasisty – max. 100 pkt

Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu ósmoklasisty przeliczane są na punkty w następujący
 sposób:

 • wynik z języka polskiego i matematyki przedstawiony w procentach mnożony jest przez 0,35 co daje maksymalną liczbę punktów 35 dla każdego z tych przedmiotów
 • wynik z języka obcego nowożytnego przedstawiony w procentach mnożony jest przez 0,3 co daje maksymalną liczbę punktów 30 dla tego przedmiotu

3. Punkty za szczególne  osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - max. 18pkt:

 regulamin 02

regulamin 03  

Tytuł finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty potwierdzony jest stosownym zaświadczeniem wydanym przez Kuratora.

 

§4

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę  następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. wychowywanie kandydata w niepełnej rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Do  ręcznie wypełnionego wniosku o przyjęcie do szkoły kandydaci załączają:

 1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 2. kartę zdrowia
 3. 2 aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)
 4. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 5. kandydaci-laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego i powiatowego załączają do podania dyplomy